رفتن به بالا
  • چهارشنبه - 21 دی 1401 - 12:29
  • کد خبر : ۱۴۸۷۹
  • چاپ خبر : پایان مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاه های استان کرمانشاه
با معرفی تیم های برتر؛

پایان مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاه های استان کرمانشاه

مسابقات دور برگشت دومين دوره لیگ پاورلیفتینگ باشگاه های ایران با رقابت تیم های گروه ب در سمنان و معرفی نفرات برتر شش وزن در حال برگزاری است. به گزارش یاریزان؛ مرحله برگشت دومین دوره رقابتهای لیگ پاورلیفتینگ روز چهارشنبه دوم شهریور در گروه ب با حضور تیم های اطلس سمنان، اکوان چالوس، پیک سلامتی صبا ، دانشگاه آزاد فارس و ملی حفاری ایران به میزبانی شهر سمنان برگزار شد. لیست اسامی نفرات برتر شش وزن لیگ پاورلیفتینگ باشگاه های ایران به شرح زیر است: دسته ۵٩ - کیلوگرم نفر اول : مهرداد ظفری از دانشگاه آزاد فارس ؛ اسکوات ١٩٠ کیلوگرم - پرس سینه ١٢٠ کیلوگرم - ددلیفت ٢٢٢.۵ کیلوگرم - مجموع ۵٣٢ کیلوگرم نفر دوم : جمال غواصی از دانشگاه آزاد فارس ؛ اسکوات ١۶۵ کیلوگرم - پرس سینه ١٢۵ کیلوگرم - ددلیفت ١٨٧.۵ کیلوگرم - مجموع ۴٧٧.۵ کیلوگرم نفر سوم : محمدحسین حیدری از ملی حفاری - اسکوات ١۶٧.۵ کیلوگرم - پرس سینه ١٠٢.۵ کیلوگرم - ددلیفت ١٩٠ کیلوگرم - مجموع ۴۶٠ کیلوگرم نفر چهارم : محمد مدرس از اطلس سمنان ؛ اسکوات ١٣٢.۵ کیلوگرم - پرس. ٨۵ کیلوگرم - ددلیفت ٢٠٧.۵ کیلوگرم - مجموع ۴٢۵ کیلوگرم دسته ۶۶ - کیلوگرم نفر اول : میلاد صفری از ملی حفاری ایران ؛ اسکوات ١٩٠ کیلوگرم - پرس سینه ١٣٠ کیلوگرم - ددلیفت ٢٣٠ کیلوگرم - مجموع ۵۵٠ کیلوگرم نفر دوم : حبیب خورشیدی از ملی حفاری ایران ؛ اسکوات ١٩٠ کیلوگرم - پرس سینه ١٣٠ کیلوگرم - ددلیفت ٢٣٠ کیلوگرم - مجموع ۵۵٠ کیلوگرم نفر سوم : ابوالفضل سیردانی از پیک سلامتی صبا ؛ اسکوات ١٨٢.۵ کیلوگرم - پرس سینه ١٣۵ کیلوگرم - ددلیفت ١٩٠ کیلوگرم - مجموع ۵٠٧.۵ کیلوگرم نفر چهارم : علی غلامی از اطلس سمنان ؛ اسکوات ١۵۵ کیلوگرم - پرس سینه ١٠٠ کیلوگرم - ددلیفت ٢١٠ کیلوگرم - مجموع ۴۶۵ کیلوگرم نفر پنجم : فرهاد آئینی از اکوان چالوس ؛ اسکوات ١٣٠ کیلوگرم - پرس سینه ١٠٠ کیلوگرم - ددلیفت ١٩٠ کیلوگرم ؛ مجموع ۴٢٠ کیلوگرم دسته ٧۴ - کیلوگرم نفر اول : امیر نورحسینی از ملی حفاری ایران ؛ اسکوات ٢۴۵ کیلوگرم - پرس سینه ١۶٠ کیلوگرم - ددلیفت ٢۶۵ کیلوگرم - مجموع ۶۶٠ کیلوگرم نفر دوم : فرشید حسن زاده از ملی حفاری ایران ؛ اسکوات ٢۴۵ کیلوگرم - پرس سینه ١۶٧ کیلوگرم - ددلیفت ٢۶٠ کیلوگرم - مجموع ۶۵٧ کیلوگرم نفر سوم : موسی قربانی از اکوان چالوس ؛ اسکوات ٢٣٠ کیلوگرم - پرس سینه ١٣۵ کیلوگرم - ددلیفت ٢٢۵ کیلوگرم - مجموع ۵٩٠ کیلوگرم نفر چهارم : هادی سروی از دانشگاه آزاد فارس ؛ اسکوات ٢١٢.۵ کیلوگرم - پرس سینه ١٣٧.۵ کیلوگرم - ددلیفت ٢۴٠ کیلوگرم - مجموع ۵٩٠ کیلوگرم نفر پنجم ؛ مسلم سلیمی از اطلس سمنان ؛ اسکوات ١٨۵ کیلوگرم - پرس سینه ١٢٠ کیلوگرم - ددلیفت ٢١٢.۵ کیلوگرم - مجموع ۵١٧.۵ کیلوگرم نفر ششم : علیرضا محمدی از اکوان چالوس ؛ اسکوات ١۶٢.۵ کیلوگرم - پرس سینه ١٠٧.۵ کیلوگرم - ددلیفت ٢٢٠ کیلوگرم - مجموع ۴٩٠ کیلوگرم دسته ٨٣ - کیلوگرم نفر اول : محمد رئیسی از پیک سلامتی صبا ؛ اسکوات ٣٢٢.۵ کیلوگرم - پرس سینه ١٧٠ - ددلیفت ٢٧٠ کیلوگرم - مجموع ٧۶٢.۵ کیلوگرم نفر دوم : محمد قلندری از اطلس سمنان ؛ اسکوات ٢٢٢.۵ کیلوگرم - پرس سینه ١۵٢.۵ - ددلیفت ٢٧٠ کیلوگرم - مجموع ۶۴۵. کیلوگرم نفر سوم : سعید کاکولاکی از دانشگاه آزاد فارس؛ اسکوات ٢١٧.۵ کیلوگرم - پرس سینه ١۵٢.۵ کیلوگرم - ددلیفت ٢۴۵ کیلوگرم - مجموع ۶١۵ کیلوگرم دسته ٩٣ - کیلوگرم نفر اول : محمد باقری از ملی حفاری ایران ؛ اسکوات ٢٩٠ کیلوگرم - پرس سینه ١۵٠ کیلوگرم - پرس سینه ٢٩۵ کیلوگرم - مجموع ٧٣۵ کیلوگرم نفر دوم : علی مرادپور از ملی حفاری ایران ؛ اسکوات ٢٨٢.۵ کیلوگرم - پرس سینه ١۶٠ کیلوگرم - ددلیفت ٢٨٢.۵ کیلوگرم - مجموع ٧٢۵ کیلوگرم نفر سوم : سینا قلی پور از پیک سلامتی صبا - اسکوات ٢۶٠ کیلوگرم - پرس سینه ١۵٢.۵ کیلوگرم - ددلیفت ٣١٢.۵ کیلوگرم - مجموع ٧٢۵ کیلوگرم نفر چهارم : علی براتی از دانشگاه آزاد فارس ؛ اسکوات ٢٧٠ کیلوگرم - پرس سینه ١٧٠ کیلوگرم - ددلیفت ٢٨٢.۵ کیلوگرم - مجموع ٧٢٢.۵ کیلوگرم نفر پنجم : ابوالفضل صفری از اطلس سمنان ؛ اسکوات ٢۵٠ کیلوگرم - پرس سینه ١٨٢.۶ کیلوگرم - ددلیفت ٢۶٠ کیلوگرم - مجموع ۶٩٢.۵ کیلوگرم نفر ششم : مهدی رحیمی از اکوان چالوس ؛ اسکوات ٢۶٢.۵ کیلوگرم - پرس سینه ١۵٧.۵ کیلوگرم - پرس سینه ٢۵۵ کیلوگرم - مجموعه ۶٧۵ کیلوگرم علی زمانی از پیک سلامتی صبا ؛ اسکوات ٢٧٠ کیلوگرم دسته ١٠۵ - کیلوگرم نفر اول : مهرداد اکبری از ملی حفاری ؛ اسکوات ٣٠٠ کیلوگرم - پرس سینه ١٩۵ کیلوگرم - ددلیفت ٣٠٢.۵ کیلوگرم - مجموع ٨٩٧.۵ کیلوگرم نفر دوم : رضا عبادی از پیک سلامتی صبا ؛ اسکوات ٢٨۵ کیلوگرم - پرس سینه ١٨٠ کیلوگرم - ددلیفت ٣٠٠ کیلوگرم - مجموع ٧۶۵ کیلوگرم نفر سوم : سعید برزگر از اطلس سمنان ؛ اسکوات ٢٧۵ کیلوگرم - پرس سینه ١٨٠ کیلوگرم - ددلیفت ٣٠٠ کیلوگرم - مجموع ٧۵۵ کیلوگرم نفر چهارم : مصطفی رنجبر از دانشگاه آزاد فارس ؛ اسکوات ٣٠۵ کیلوگرم - پرس سینه ١٢٠ کیلوگرم - ددلیفت ٣٠٠ کیلوگرم - مجموع ٧٢۵ کیلوگرم نفر پنجم : فواد هوشیار از اکوان چالوس ؛ اسکوات ٢۶٠ کیلوگرم - پرس سینه ١٨۵ کیلوگرم - ددلیفت ٢٨٠ کیلوگرم - مجموع ٢٧۵ کیلوگرم

مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاه های استان کرمانشاه با معرفی تیم ها برتر در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان پایان یافت.

Yarizan telegram Channel آدرس کانال تلگرام پایگاه خبری ورزشی یاریزان

Yarizan page Instagram آدرس پیج اینستاگرام پایگاه خبری ورزشی یاریزان

 

مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاه های استان کرمانشاه با معرفی تیم ها برتر در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان پایان یافت.

به گزارش یاریزان؛ مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی استان کرمانشاه که با حضور بیش از صد ورزشکار در دو بخش پاورلیفتینگ و پرس سینه در سالن شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه برگزار شد و با اعلام نفرات برتر در بخش تیمی و انفرادی به پایان رسید.

 

------------------------------------

در بخش پاورلیفتینگ جوانان باشگاه های یزدانی، کرمی اسلام آباد غرب، اربابو سیمرغ به ترتیب عناوین اول تا چهارم را کسب کردند.

در بخش پاورلیفتینگ بزرگسالان هم باشگاه های ارباب کرمانشاه، مردان آهنین اسلام آباد غرب، نوکانی و بادی فیت عناوین اول تا چهارمی را کسب کردند.

باشگاه های ارباب کرمانشاه، شهیدعلی کرمی اسلام آباد غرب، مردان آهنین اسلام آباد غرب و هیراد سرپل ذهاب عناوین نخست تا چهارم را کسب کردند و در بخش نوجوانان هم ارباب کرمانشاه، هیراد سرپل ذهاب، یزدانی و مردان آهنین اسلام آباد غرب عناوین نخست تا چهارم را کسب کردند.

https://instagram.com/80_shopbrand?igshid=NzZlODBkYWE4Ng==

در بخش جوانان پرس سینه هم آریایی عنوان اول، ارباب کرمانشاه دوم و شهید علی کرمی اسلام آباد غرب عنوان سوم را نصیب خود کرد.


اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه


کد اعلام وصول الکترونیکی