رفتن به بالا
  • سه شنبه - 2 شهریور 1400 - 11:26
  • کد خبر : ۱۱۴۶۵
  • چاپ خبر : مصرف نوشیدنی های کربوهیدراتی در چه زمانی می تواند مفید یا مضرر باشد؟!
بررسی علمی؛

مصرف نوشیدنی های کربوهیدراتی در چه زمانی می تواند مفید یا مضرر باشد؟!

مصرف نوشیدنی های کربوهیدراتی به نتیجه تمرین بهتر کمک می کند. در مقایسه با محلول آب یا الکترولیت، پژوهش ها یافته های ضد و نقیضی را درباره غلظت های کربوهیدراتی ارائه کرده‌اند که به کاهش مقادیر تخلیه معده ای منجر شده است، درمقایسه با آب نوشیدنی هایی که غلظت های بیشتر از ۸۰ گرم در لیتر (۸ درصد) است آهسته تر معده را ترک می کنند و می توانند باعث ناراحتی معده شوند و تاثیر زیان بار بر عملکرد ورزشی داشته باشند. با این وجود تفات های فردی بارزی در خصوص تخلیه معده ای محلول های کربوهیدراتی و پیدایش ناراحتی های معده ای روده ای وجود دارد، بنابراین در مقایسه با محلول های غلیظ تر، کربوهیدرات های معادل ۴۰ تا ۸۰ گرم در لیتر (۴ تا ۸ درصد) برای دریافت مایعات درحین فعالیت های ورزشی مناسب تر است. از طرفی مصرف کربوهیدرات در فعالیت ورزشی بلند مدت زمانی مفید است، که غلظت گلیکوژن عضله در آستانه تخلیه باشد و غلظت گلوکز خون نیز به کمتر از ۳ میلی مول در لیتر کاهش یابد، پس اگر تغذیه پیش از فعالیت ورزشی کافی باشد، هیچگونه ضرورت متابولیکی یا ارگوژنیکی به مصرف کربوهیدرات هنگام فعالیت ورزشی کمتر از ۹۰ دقیقه احساس نمی شود.

مصرف نوشیدنی های کربوهیدراتی به نتیجه تمرین بهتر کمک می کند. از طرفی مصرف کربوهیدرات در فعالیت ورزشی بلند مدت زمانی مفید است، که …

مصرف نوشیدنی های کربوهیدراتی به نتیجه تمرین بهتر کمک می کند.

در مقایسه با محلول آب یا الکترولیت، پژوهش ها یافته های ضد و نقیضی را درباره غلظت های کربوهیدراتی ارائه کرده‌اند که به کاهش مقادیر تخلیه معده ای منجر شده است، درمقایسه با آب نوشیدنی هایی که غلظت های بیشتر از ۸۰ گرم در لیتر (۸ درصد) است آهسته تر معده را ترک می کنند و می توانند باعث ناراحتی معده شوند و تاثیر زیان بار بر عملکرد ورزشی داشته باشند.

با این وجود تفات های فردی بارزی در خصوص تخلیه معده ای محلول های کربوهیدراتی و پیدایش ناراحتی های معده ای روده ای وجود دارد، بنابراین در مقایسه با محلول های غلیظ تر، کربوهیدرات های معادل ۴۰ تا ۸۰ گرم در لیتر (۴ تا ۸ درصد) برای دریافت مایعات درحین فعالیت های ورزشی مناسب تر است.

از طرفی مصرف کربوهیدرات در فعالیت ورزشی بلند مدت زمانی مفید است، که غلظت گلیکوژن عضله در آستانه تخلیه باشد و غلظت گلوکز خون نیز به کمتر از ۳ میلی مول در لیتر کاهش یابد، پس اگر تغذیه پیش از فعالیت ورزشی کافی باشد، هیچگونه ضرورت متابولیکی یا ارگوژنیکی به مصرف کربوهیدرات هنگام فعالیت ورزشی کمتر از ۹۰ دقیقه احساس نمی شود.

یاریزان | مصرف نوشیدنی های کربوهیدراتی در چه زمانی می تواند مفید یا مضرر باشد؟!

دکتر مجتبی خادم | مسئول کمیته تغذیه هیات پزشکی ورزشی استان سمنان

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه