رفتن به بالا

  • متخصص بیماری های داخلی بررسی می کند؛

    مدیریت روانشناختی آسیب ورزشی

    ورزشکار آسیب دیده باید هم از دیدگاه اجتماعی و هم از دیدگاه روانی با شرایط جدید تطابق پیدا کند. مداخلات روانشناختی به خصوصیات فردی ورزشکار آسیب دیده و مرحله توانبخشی مرتبط است. (مدیریت روانشناختی آسیب ورزشی) پیشگیری از آسیب مطالعات نشان می دهند خطر آسیب به سطح اضطراب ادراک شده ورزشکار مرتبط است. بنابراین، از نگاه روانشناختی می توان بر بهبود مدیریت استرس شامل ...